Logopedie

Visie

Logopedie ('logos' spraak +'paideia' opleiding) is een therapeutische benadering waarbij alle facetten van communicatie centraal staan, zowel bij kinderen als volwassenen. Het gaat hier bijvoorbeeld om spreken, lezen, schrijven, stemgebruik, .... Naast eventuele communicatieproblemen wordt altijd getracht de cliënt in zijn totaliteit te benaderen. Er wordt rekening gehouden met ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en autisme.

top

Klachten

Aanleidingen om met ons contact op te nemen kunnen zijn:

- Leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie) of leerproblemen (moeilijkheden met lezen, spelling en rekenen)
- Spraakstoornissen (problemen met articulatie)
- Taalontwikkelingsstoornissen
- Stemstoornissen
- Neurologische stoornissen

top

Werkwijze

Er wordt steeds geprobeerd samen te werken met alle hulpverleners (Bv.: CLB, revalidatiecentra, ziekenhuizen, school, ...). Deze instanties kunnen eveneens het advies geven contact op te nemen met een logopedist(e). Daarnaast kan het gebeuren dat men dit op eigen initiatief doet.

Intake

Tijdens een eerste gesprek wordt zoveel mogelijk informatie verzameld over de cliënt (schoolse gegevens, motoriek, interesses, enz.). Vervolgens zal via testing een beter overzicht geboden worden op de aanwezige stoornis(sen).

Behandeling

Elke persoon is uniek en heeft eigen interesses. Hier wordt in de mate van het mogelijke steeds rekening mee gehouden bij het opstellen van de therapie. Vaak worden bij kinderen spelletjes gezocht om de therapie aangenamer te maken.
Op geregelde tijdstippen wordt een evaluatiemoment ingelast om gebeurlijke vorderingen vast te leggen. Deze evaluatie wordt eveneens meegedeeld aan alle betrokkenen.
Beëindigen van de logopedische therapie gebeurt in samenspraak met bovenvermelde instanties.

top

Vlaamse Vereniging voor Logopedisten
www.vvl.be

Autisme centraal
www.autismecentraal.com

Sprankel (Vereniging van ouders van kinderen met leerproblemen)
www.sprankel.be

Centrum ZitStil (Kinderen en volwassenen met ADHD)
www.zitstil.be

top