Logopedie

Visie

Logopedie ('logos' spraak +'paideia' opleiding) is een therapeutische benadering waarbij alle facetten van communicatie centraal staan, zowel bij kinderen als volwassenen. Het gaat hier bijvoorbeeld om spreken, lezen, schrijven, stemgebruik, .... Naast eventuele communicatieproblemen wordt altijd getracht de cliënt in zijn totaliteit te benaderen. Er wordt rekening gehouden met ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en autisme.

top

Klachten

Met volgende hulpvragen kan u bij ons terecht:

- Onderzoek en behandeling van leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie) of leerproblemen (moeilijkheden met lezen, spelling en rekenen) bij kinderen, jongeren en volwassenen

- Onderzoek en behandeling van articulatieproblemen bij kinderen

- Onderzoek en behandeling van taalontwikkelingsstoornissen of -problemen bij kinderen en jongeren

- Onderzoek en behandeling van selectief mutisme

top

Werkwijze

Ten rade gaan bij een logopediste kan men op eigen initiatief doen. Daarnaast gebeurt het vaak dat andere instanties zoals de school, CLB, artsen,... een doorverwijzing doen naar een logopediste. Mits toestemming van de cliënt (of de ouders van de cliënt) wordt er getracht zo veel mogelijk samen te werken met alle hulpverleners. 

Intake 

Tijdens een eerste gesprek wordt zoveel mogelijk informatie verzameld over de cliënt (schoolse gegevens, ontwikkeling, interesses, enz.). Vervolgens zal via een testing een beter overzicht geboden worden van de aanwezige problematieken.

Behandeling 

Elke persoon is uniek en heeft eigen interesses. Hier wordt in de mate van het mogelijke steeds rekening mee gehouden bij het opstellen van de therapie. Vaak worden bij kinderen spelletjes gezocht om de therapie aangenamer te maken.
Op geregelde tijdstippen wordt een evaluatiemoment ingelast om eventuele vorderingen vast te leggen.
Beëindigen van de logopedische therapie gebeurt in samenspraak met de betrokken partijen.

 

top

Vlaamse Vereniging voor Logopedisten
www.vvl.be

Autisme centraal
www.autismecentraal.com

Sprankel (Vereniging van ouders van kinderen met leerproblemen)
www.sprankel.be

Centrum ZitStil (Kinderen en volwassenen met ADHD)
www.zitstil.be

 

Als gevolg van de nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) is het onze taak en vinden we het ook belangrijk om u mee te delen welke gegevens we van u verzamelen en hoe we ze verwerken en gebruiken. Deze verklaring vormt dus het algemene beleid van Ilse Michielsen op het vlak van gegevensverwerking.

top